BEZPIECZNE OBOZY

OBOZY SILBERBERG / SILBERSPACE
– PODEJMOWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W związku z zagrożeniem epidemicznym podejmujemy szereg działań, aby pobyt naszych Uczestników uczynić bezpieczniejszym.

Zakwaterowanie

 1. W pokojach pojawiło się nowe wyposażenie – prześcieradła oraz poduszki. Po każdej zmianie turnusu pościel jest również zmieniana.
 2. Pomiędzy turnusami wszystkie pokoje są dezynfekowane środkiem odkażającym.
 3. Większość terenu Warowni, oprócz domków i łazienek, to teren otwarty – za wyjątkiem Halli, której kubatura i przewiewność zapewnia podobny poziom bezpieczeństwa, jak otwarta przestrzeń.

Łazienki

 1. W łazienkach dodajemy dozowniki mydła oraz środka odkażającego – zgodnie z wytycznymi zaleca się myć i dezynfekować ręce możliwie często.
 2. Powierzchnie dotykowe w łazienkach są dezynfekowane środkiem odkażającym.

Posiłki

 1. Aby uniknąć tłoczenia się przy bufecie, do „wydawki” w bufecie podchodzi się stolikami
 2. Stoły zostały podzielone tak, aby uzyskać niezbędny odstęp pomiędzy siedzącymi.
 3. W bufecie znajduje się dystrybutor środka odkażającego, z którego zaleca się możliwie często korzystać.

Dojazdy

 1. W tym roku dojazdy do Wrocławia odbędą się środkami transportu publicznego  (PKP), pod opieką wychowawców – konwojentów. Niezbędne będzie w związku z tym wyposażenie uczestników w środki ochrony dróg oddechowych. Nasi konwojenci będą wyposażeni w zapasowy sprzęt, a także w środki dezynfekujące do bieżącego korzystania. 
 2. Dojazd na trasie Wrocław – Srebrna Góra – Wrocław odbędzie się autokarem.
 3. W trakcie podróży nie będzie możliwe zatrzymywanie się na zakupy. 

Kadra

 1. Wszystkie osoby w kadrze są zdrowe oraz nie miały kontaktu z osobami na kwarantannie minimum 14 dni przed turnusami. Duża część kadry jest także zaszczepiona.
 2. Kadra jest przeszkolona na wypadek wystąpienia u kogoś objawów chorobowych. 
 3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych wychowawca będzie natychmiastowo kontaktował się z rodzicem/opiekunem Uczestnika.

Zabezpieczenie medyczne

 1. Na wyposażeniu obozu znajdować się będzie termometr bezdotykowy, umożliwiający bieżącą kontrolę temperatury u osób, które zaobserwują u siebie niepokojące objawy
 2. Jedno pomieszczenie zostanie przeznaczone na awaryjną izolatkę na wypadek stwierdzenia u kogoś niepokojących objawów choroby.
 3. Organizator jest w bieżącym kontakcie z lekarzem, mając możliwość natychmiastowej konsultacji na wypadek wystąpienia objawów choroby. 

Organizacja zajęć

 1. BEZ ZMIAN pozostaje tryb prowadzenia fabuły – tj. przez cały czas trwania obozu Uczestnicy nie kontaktują się ze światem zewnętrznym, nie pojawiają się w miejscach publicznych ani nie korzystają z publicznej infrastruktury.
 2. Na akcje wychodzimy:
  • Do lasu
  • Na forty
  • Do sztolni
  • W miejsca uczęszczane przez ludzi – wyłącznie w nocy, kiedy ludzi tam nie ma
 3. Nie dzielimy turnusu na grupy zajęciowe ze względu na:
  • Wyjątkową specyfikę obozu fabularnego, który jest niemożliwy do zrealizowania w izolowanych grupach
  • Charakter zabudowy Warowni – przestrzenie wspólne to albo teren otwarty albo Halla (duża kubatura i przewiewność) – znacząco obniża ryzyko przenoszenia się wirusa nawet w przypadku kontaktu grupy 30 osób.
 4. Na teren Warowni nie będą miały wstępu żadne osoby spoza grona Uczestników i kadry obozu, za wyjątkiem:
  • Służb sanitarnych w razie wystąpienia takiej potrzeby
  • Rodziców odwiedzających Uczestnika – wyłącznie w stanie konieczności

Regulamin sanitarny obozów

Silberberg 2021

Regulamin opiera się na wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. W przypadku gdy obowiązujące w czasie obozu przepisy stanowią inaczej mają one moc nadrzędną w stosunku do niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy obozu są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik obozu w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie zamieszkiwaniu z osobą przebywającą na kwarantannie i braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 2. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w obozie w Karcie Uczestnika. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika obozu. W tej sytuacji wskazane jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie.
 3. Osoby odprowadzające Uczestnika na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku co poświadczają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego uczestnika w pisemnym oświadczeniu.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z obozu na koszt własny w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) oraz w przypadku uporczywego nieprzestrzegania przez uczestnika niniejszego regulaminu sanitarnego lub innych zaleceń władz związanych ze stanem epidemii.
 5. Pełnoletni uczestnik obozu zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – opuszczenia obozu na koszt własny w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) oraz w przypadku uporczywego nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu sanitarnego lub innych zaleceń władz związanych ze stanem epidemii.
 6. Uczestnicy obozu przestrzegają ogólnych przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie trwania obozu, a w szczególności zachowują obowiązujący w czasie trwania obozu dystans społeczny (zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego rodzaju aktywności na obozie) oraz przestrzegają wzmożonych zasad higieny.
 7. Transport uczestników odbywa się zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami
  • Dojazd do Wrocławia odbywa się środkami transportu publicznego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego w trakcie dojazdu, pod opieką naszych konwojentów.
  • Dojazd Wrocław – Srebrna Góra odbywa się wynajętym autokarem, który uprzednio zostanie poddany dezynfekcji.
  • W czasie zbiórki przed wyjazdem należy zachować dystans społeczny.
  • W czasie podróży na obóz Uczestnicy korzystają z własnego prowiantu i napojów. W drodze powrotnej Uczestnicy mogą zabrać ze sobą otrzymany na stołówce suchy prowiant i napoje.
 8. Należy zaopatrzyć Uczestnika obozu w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na obozie w ilości wystarczającej na cały okres obozu, przy założeniu, że będą one używane przede wszystkim w trakcie dojazdu, a także na wypadek, gdyby na obozie zdarzył się incydent epidemiczny.
 9. W przypadku odwiedzin w czasie trwania turnusu, osoby odwiedzające muszą podać się mierzeniu temperatury oraz podpisać oświadczenie o tym, że są zdrowe, nie są aktualnie na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami chorymi w ciągu ostatnich 14 dni.
 10. Uczestnik obozu jest zobowiązany niezwłocznie informować kadrę obozu o wszelkich objawach chorobowych, które u siebie zaobserwuje.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu udostępniają organizatorowi numer telefonu, pod którym będą dostępni przez cały okres trwania obozu.
 12. Szczegółowe zalecenia higieniczne i sanitarne:
  1. Dokładne mycie i odkażanie rąk tak często, jak to możliwe.
  2. Dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu ze stołówki.
  3. Przestrzeganie aktualnych w czasie obozu przepisów odnośnie zachowania się w miejscach żywienia zbiorowego.
  4. Przestrzeganie zaleceń kadry i obsługi odnośnie korzystania ze stołówki.

Załączniki – instrukcje:

 • mycia rąk:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/