BEZPIECZNE OBOZY

OBOZY SILBERBERG / SILBERSPACE
– PODEJMOWANE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W związku z zagrożeniem epidemicznym podejmujemy szereg działań, aby pobyt naszych Uczestników uczynić bezpieczniejszym. Stan prezentowany poniżej dostosowany został do przepisów w tym zakresie, obowiązujących w roku 2020. Ponieważ nie znamy jeszcze żadnych wytycznych na rok 2021, zostajemy na razie przy poprzednich dyspozycjach, a w miarę uzyskiwania nowych informacji będziemy wpis aktualizować.

Zakwaterowanie

 1. Po otrzymaniu wytycznych GIS oraz konsultacji z Sanepidem ZMNIEJSZAMY ilość osób w pokojach do trzech. Tym samym jeden turnus będzie miał do 30 uczestników lub też uruchomimy dodatkowe miejsca w namiotach.
  1. W pokojach pojawiło się nowe wyposażenie – prześcieradła oraz poduszki. Po każdej zmianie turnusu pościel jest również zmieniana.
  2. Pomiędzy turnusami wszystkie pokoje są dezynfekowane środkiem odkażającym.
  3. Większość terenu Warowni, oprócz domków i łazienek, to teren otwarty – za wyjątkiem Halli, której kubatura i przewiewność zapewnia podobny poziom bezpieczeństwa, jak otwarta przestrzeń.

Łazienki

 1. W łazienkach dodajemy dozowniki mydła oraz środka odkażającego – zgodnie z wytycznymi zaleca się myć i dezynfekować ręce możliwie często.
 2. Kilkakrotnie w ciągu dnia powierzchnie dotykowe w łazienkach są dezynfekowane środkiem odkażającym.

Posiłki

 1. Aby uniknąć tłoczenia się przy bufecie, do “wydawki” obiadowej podchodzi się stolikami
 2. Śniadania i kolacje zamiast w formie bufetu, jak dotychczas, będą wydawane w formie porcji na 1 stolik
 3. Stoły zostały podzielone tak, aby uzyskać niezbędny odstęp pomiędzy siedzącymi.
 4. W bufecie znajduje się dystrybutor środka odkażającego, z którego zaleca się możliwie często korzystać.
 5. Naczynia niejednorazowe po każdym kontakcie z Uczestnikami będą dezynfekowane i wyparzane.

Dojazdy

 1. W tym roku dojazdy do Wrocławia odbędą się środkami transportu publicznego  (PKP), pod opieką wychowawców – konwojentów. Niezbędne będzie w związku z tym wyposażenie uczestników w środki ochrony dróg oddechowych. Nasi konwojenci będą wyposażeni w zapasowy sprzęt, a także w środki dezynfekujące do bieżącego korzystania. 
 2. Dojazd na trasie Wrocław – Srebrna Góra – Wrocław odbędzie się autokarem.
 3. W trakcie podróży nie będzie możliwe zatrzymywanie się na zakupy. 

Kadra

 1. Wszystkie osoby w kadrze są zdrowe oraz nie miały kontaktu z osobami na kwarantannie minimum 14 dni przed turnusami.
 2. Kadra będzie przeszkolona na wypadek wystąpienia u kogoś objawów chorobowych. 
 3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych wychowawca będzie natychmiastowo kontaktował się z rodzicem/opiekunem Uczestnika.

Zabezpieczenie medyczne

 1. Na wyposażeniu obozu znajdować się będzie termometr bezdotykowy, umożliwiający bieżącą kontrolę temperatury u osób, które zaobserwują u siebie niepokojące objawy
 2. Jedno pomieszczenie zostanie przeznaczone na awaryjną izolatkę na wypadek stwierdzenia u kogoś niepokojących objawów choroby.
 3. Organizator jest w bieżącym kontakcie z lekarzem, mając możliwość natychmiastowej konsultacji na wypadek wystąpienia objawów choroby. 

Organizacja zajęć

 1. BEZ ZMIAN pozostaje tryb prowadzenia fabuły – tj. przez cały czas trwania obozu Uczestnicy nie kontaktują się ze światem zewnętrznym, nie pojawiają się w miejscach publicznych ani nie korzystają z publicznej infrastruktury.
 2. Na akcje wychodzimy:
  • Do lasu
  • Na forty
  • Do sztolni
  • W miejsca uczęszczane przez ludzi – wyłącznie w nocy, kiedy ludzi tam nie ma
 3. Nie dzielimy turnusu na grupy zajęciowe ze względu na:
  • Wyjątkową specyfikę obozu fabularnego, który jest niemożliwy do zrealizowania w izolowanych grupach
  • Charakter zabudowy Warowni – przestrzenie wspólne to albo teren otwarty albo Halla (duża kubatura i przewiewność) – znacząco obniża ryzyko przenoszenia się wirusa nawet w przypadku kontaktu grupy 30 osób.
 4. Fabuła będzie dostosowana do koniecznych wymogów, natomiast Uczestnicy niestety będą musieli ignorować pojawiające się niefabularne elementy, takie jak instrukcje mycia rąk czy dozowniki ze środkiem odkażającym.
 5. Na teren Warowni nie będą miały wstępu żadne osoby spoza grona Uczestników i kadry obozu, za wyjątkiem:
  • Służb sanitarnych w razie wystąpienia takiej potrzeby
  • Rodziców odwiedzających Uczestnika – wyłącznie w stanie konieczności

Regulamin sanitarny obozów

Silberberg / Silberspace 2020

Regulamin opera się na wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. W przypadku gdy obowiązujące w czasie obozu przepisy stanowią inaczej mają one moc nadrzędną w stosunku do niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy obozu są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik obozu w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie zamieszkiwaniu z osobą przebywającą na kwarantannie i braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 2. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w obozie w Karcie Uczestnika. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika obozu. W tej sytuacji wskazane jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie.
 3. Osoby odprowadzające Uczestnika na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku co poświadczają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego uczestnika w pisemnym oświadczeniu.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z obozu na koszt własny w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) oraz w przypadku uporczywego nieprzestrzegania przez uczestnika niniejszego regulaminu sanitarnego lub innych zaleceń władz związanych ze stanem epidemii.
 5. Pełnoletni uczestnik obozu zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – opuszczenia obozu na koszt własny w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) oraz w przypadku uporczywego nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu sanitarnego lub innych zaleceń władz związanych ze stanem epidemii.
 6. Uczestnicy obozu przestrzegają ogólnych przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie trwania obozu, a w szczególności zachowują obowiązujący w czasie trwania obozu dystans społeczny (zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego rodzaju aktywności na obozie) oraz przestrzegają wzmożonych zasad higieny.
 7. Transport uczestników odbywa się zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami
  • Dojazd do Wrocławia odbywa się środkami transportu publicznego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego w trakcie dojazdu, pod opieką naszych konwojentów.
  • Dojazd Wrocław – Srebrna Góra odbywa się wynajętym autokarem, który uprzednio zostanie poddany dezynfekcji.
  • W czasie zbiórki przed wyjazdem należy zachować dystans społeczny. Rodzice odprowadzający dzieci we Wrocławiu nie mogą wchodzić do autokaru.
  • Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. W związku z tym, w czasie podróży nie będzie możliwości zakupu napojów lub jedzenia. W czasie podróży na obóz Uczestnicy korzystają z własnego prowiantu i napojów. W drodze powrotnej Uczestnicy mogą zabrać ze sobą otrzymany na stołówce suchy prowiant i napoje.
 8. Należy zaopatrzyć Uczestnika obozu w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na obozie w ilości wystarczającej na cały okres obozu, przy założeniu, że będą one używane przede wszystkim w trakcie dojazdu, a także na wypadek, gdyby na obozie zdarzył się incydent epidemiczny.
 9. Rekomendujemy całkowitą rezygnację z odwiedzania Uczestników w czasie obozu.
 10. W przypadku absolutnej konieczności w czasie trwania obozu uczestnicy mogą być odwiedzani jedynie przez opiekunów prawnych lub osoby posiadające pisemne upoważnienie opiekunów prawnych, a i to jedynie w ważnych sprawach. Osoby odwiedzające muszą podać się mierzeniu temperatury oraz podpisać oświadczenie o tym, że są zdrowe, nie są aktualnie na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami chorymi w ciągu ostatnich 14 dni. Spotkanie z uczestnikiem odbywać się może jedynie na terenie ośrodka. Osoba odwiedzająca nie może:
  1. wchodzić do budynku gdzie zakwaterowani są uczestnicy,
  2. opuszczać z uczestnikiem terenu ośrodka,
  3. zbliżać się do innych uczestników obozu bardziej niż na odległość 2 m.
 11. Uczestnik obozu jest zobowiązany niezwłocznie informować kadrę obozu o wszelkich objawach chorobowych, które u siebie zaobserwuje.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu udostępniają organizatorowi numer telefonu, pod którym będą dostępni przez cały okres trwania obozu.
 13. Szczegółowe zalecenia higieniczne i sanitarne:
  1. Dokładne mycie i odkażanie rąk tak często, jak to możliwe.
  2. Dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu ze stołówki.
  3. Przestrzeganie aktualnych w czasie obozu przepisów odnośnie zachowania się w miejscach żywienia zbiorowego.
  4. Zakaz picia przez różne osoby z tej samej butelki.
  5. Zakaz korzystania z odzieży innych osób.
  6. Zakaz korzystania z telefonów innych osób.
  7. Zakaz korzystania z naczyń innych osób.
  8. Używanie jedynie własnego osobistego lub wydanego przez Organizatora sprzętu (stroje fabularne, broń).
  9. Ograniczenie do niezbędnego minimum wchodzenia do pokojów osób.
  10. Przestrzeganie zaleceń kadry i obsługi odnośnie korzystania ze stołówki.
  11. Przestrzeganie punktualności na zbiórkach, a w szczególności na zbiórkach na posiłki co wiąże się z monitorowaniem stanu zdrowia uczestników, dezynfekcją rąk itp.

Załączniki – instrukcje:

 • mycia rąk:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/