REGULAMIN KONKURSÓW

w mediach społecznościowych

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalach społecznościowych jest Kortunal- Turystyka i Przygoda, z siedzibą w Srebrnej Górze, ul. Warowna 2, 57-215 Srebrna Góra, REGON: 072736498, NIP:
  547-183-82-77 (dalej „Organizator”).
 2. Profile w mediach społecznościowych, których dotyczy Regulamin, zwane dalej „profilami społecznościowymi”:
  • Serwis społecznościowy FACEBOOK – profil Silberberg
  • INSTAGRAM – profil Indiana-z-Silbera
  • YOUTUBE – kanał Kortunal
 3. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursów. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursów, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 7. Konkursy zostaną przeprowadzone między innymi w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com. Konkursy nie jest sponsorowane, wspierany ani w żaden sposób powiązane z serwisem Facebook ani żaden inny serwis społecznościowy.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursów, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursów oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują przedstawiciele Organizatora.
 9. Konkursy nie naruszają Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

  II. Uczestnik konkursu
 10. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała
  Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 11. Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest osobą fizyczną,
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
  przystępuje do Konkursów;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
  dotyczącą procedury odbioru nagrody, opisaną w poście z zasadami Konkursu
  i go w pełni akceptuje;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
  regulaminu Facebook;
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
  uczestnictwem w Konkursie;
 12. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora

III. Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w opisie konkursu
  na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://kortunal.com.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym
  Facebook na profilu Silberberg, a także w formie prezentacji na innych profilach społecznościowych w formie zależnej od serwisu.
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści wpisu konkursowego
  na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://kortunal.com.

  V. Zasady uczestnictwa w Konkursach
 3. Zadania zostają określone w formie wpisu na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://kortunal.com.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania przesłanych przez Uczestnika
  treści na profilu https://www.facebook.com/larp.silberberg/
  , a także w formie prezentacji na pozostałych profilach społecznościowych w formie dopasowanej do danego serwisu.
 5. Organizator dokona oceny przesłanych treści i ogłosi zwycięzców na fanpage’u
  Silberberg pod adresem: https://www.facebook.com/larp.silberberg/.
 6. Wysłanie treści przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonych treści na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
  a) utrwalania i zwielokrotniania treści lub jej egzemplarzy;
  b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, zawierających przesłane treści w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  c) obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami;
  d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem treści;
  e) rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
  miejscach.
  Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III.
 7. Informacje o Konkursach będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/larp.silberberg/.


  VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 8. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, poprawne wykonanie zadania opisanego we wpisie na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://kortunal.com.
  Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u https://www.facebook.com/larp.silberberg/.
 10. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w
  ciągu 36 godzin na fanpage`u https://www.facebook.com/larp.silberberg/
  wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
  c) numer telefonu
  d) adres mailowy
 11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 12. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.
 13. Nagrody zostaną wysłane pocztą elektroniczną w formie maili zawierających kody zniżkowe.
 14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 15. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

  VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 17. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
  konkursu (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portali społecznościowych;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portali społecznościowych
  kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisach społecznościowych w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

  IX. Prawa autorskie
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

  X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „info@silberberg.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/larp.silberberg/ i/lub pisemnie na adres siedziby
  Organizatora.
 6. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 7. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2020 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
  Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie
  internetowej https://kortunal.com